3rd Set, 2nd Round

Nikolay Struchkov commented games of the second round

3rd Set, 1sr Round

Nikolay Struchkov commented games of the first round

2nd Set, 3rd Round

Nikolay Struchkov commented games of the third round

2nd Set, 2nd Round

Gavril Kolesov commented games of the second round

2nd Set, 1st Round

Nikolay Struchkov commented games of the first round

1st Set, 3rd Round

Gavril Kolesov commented games of the third round

1st Set, 2nd Round

Nikolay Struchkov commented first game of micro-match

Nikolay Struchkov commented second game of micro-match

Nikolay Struchkov commented second game of micro-match, extension

1st Set, 1st Round

Gavril Kolesov commented games of the first round